Stadgar

Stadgar för Flundrevikens Båtklubb (senast reviderade 20/4 2024)

Flundrevikens Båtklubb, stiftad den 25 maj 1981, har till ändamål att främja utövande av båtsport och värna om en god miljö samt verka för främjande av gott kamratskap inom klubben.

§ 1. MEDLEMSKAP
Medlem som har båtplats i Flundreviken inväljes av styrelsen efter därom gjord ansökan.

Sökande räknas som medlem fr.o.m. det årsavgiften är betald. Även icke båtägare kan vara medlem mot erläggande av avgift. Genom beslut å ordinarie medlems-/styrelsemöte kan medlem kallas till hedersledamot.

§ 2. STYRELSEN
Flundrevikens Båtklubbs angelägenheter handhas av en styrelse bestående av ordförande samt minst två och högst sex övriga ledamöter jämte två suppleanter. Ledamot och suppleant i styrelsen utses vid ordinarie årsmöte bland röstberättigade medlemmar.
Suppleanter kalla till styrelsemöte och inträder i den ordning de blivit valda.
Styrelsen utser inom sig kassör, sekreterare samt i övrigt de poster som från tid till annan är aktuella

§ 3. STYRELSEMÖTEN
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, och är beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna är närvarande.

§ 4. STYRELSEMÅL
Styrelsen skall verka för Flundrevikens framåtskridande och tillvarata dess intressen. Ordföranden är Flundrevikens Båtklubbs officiella representant och sköter kontakten med myndigheter och media. Ordföranden leder vidare styrelsens förhandlingar och övervakar dess stadgars efterlevnad. I ordförandens frånvaro träder vice ordföranden in i dennes ställe.

I övrigt fördelas arbetsuppgifterna bland styrelsens ledamöter enligt styrelsens bestämmande, varvid dock, om inte särskilda skäl föreligger ned angivna åligganden tillkommer sekreteraren, kassören och hamnfogden, nämligen:

SEKRETERAREN:
att föra protokoll över styrelsens sammanträden,

att registrera och förvara inkomna skrivelser

att, om ordföranden icke annorlunda bestämmer, underteckna alla utgående skrivelser och förvara kopior till dessa, samt

att upprätta förslag till styrelsens årsberättelser.

KASSÖREN:
att uppbära alla avgifter, teckna kontrakt med båt- och bodägare samt verkställa alla inbetalningar inklusive momsredovisning för Flundrevikens Båtklubb,

att föra fullständig kassabok över Flundrevikens Båtklubbs räkenskaper,

att tillsammans med hamnfogden föra aktuell medlemsmatrikel och inventarielista.

att om styrelsen icke annorlunda bestämmer förvara eventuella priser som tillfaller klubben.

HAMNFOGDE/MATERIALFÖRVALTAREN:
att omhänderta all material och svara för att densamma är i brukbart skick,

att vid behov inför styrelsen framlägga förslag till avskrivning och nyanskaffning av material samt,

att biträda kassören vid upprättande och förande av medlemsmatrikel och inventarieförteckning.

§ 5. STYRELSEANSVAR
Styrelsens ledamöter är gemensamt ansvariga för sin förvaltning.

§ 6. MEDLEMSAVGIFTER OCH MEDLEMSKORT
Medlem erlägger en avgift som beslutats av årsmötet året innan. Familjemedlem må inräknas i medlemskap men har inte rösträtt. Endast en röst per avgift.

Hedersmedlem är befriad från avgift.

Medlemskortet får inte överlåtas.

§ 7. DELTAGANDE I TÄVLINGAR OCH UPPVISNINGAR
Medlem får icke utan styrelsens medgivande representera Flundrevikens Båtklubb.

§ 8. MÖTEN
Flundrevikens Båtklubb håller ordinarie årsmöte senast i juni månad. Ytterligare skall minst ett medlemsmöte hållas per år. Tidpunkt, plats och på vilket sätt kallelse skall ske bestämmes av styrelsen. Kallelse till ordinarie årsmöte skall utfärdas senast tio dagar före mötet.

§ 9. RÖSTRÄTT
Rösträtt tillkommer medlem som erlagt årsavgift det år som mötet hålles.

Rösträtt får utövas med fullmakt av annan medlem, dock ej mer än en fullmakt per röstberättigad medlem.

§ 10. BESLUTSMÄSSIGHET
Möte är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande.

§ 11. ÅRSMÖTESFÖRHANDLINGAR
Vid ordinarie årsmöte förekommer följande ärenden:

 1. Fråga om mötets behöriga utlysande.
 2. Godkännande av dagordningen
 3. Fastställande av röstlängd
 4. Val av a) ordförande, b) sekreterare för mötet.
 5. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.
 6. Styrelsens berättelser.
 7. Kassarapport.
 8. Revisorernas berättelse.
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen den tid revisionen omfattar.
 10. Val av:

a) ordförande för en tid av ett år

b) hälften av styrelsen för två år

c) två suppleanter i styrelsen för ett år

d) hamnfogde för två år

g) valberedning om tre personer för ett år

f) revisorer två personer för ett år jämte två suppleanter för ett år, i detta val får styrelsens representanter (ledamöter) icke deltaga

  Förslag som väckts av styrelsen eller till styrelsen inkomna motioner från röstberättigad medlem skall vara sekreteraren tillhanda senast fjorton dagar före mötet. Förslag om stadgeändring eller upplösning av klubben skall tillhandahållas senast trettio dagar före mötet.

§ 12. UTTRÄDE OCH UPPSÄGNING
Uppsägning av medlemskap, liksom hyresavtal för brygg- och uppläggningsplats samt eventuell förrådsbod ska göras skriftligen (brev eller epost) till styrelsen senast den 31 december innevarande år. Om så inte sker debiteras samtliga avgifter för kommande år. Medlemskapet och alla avtal anses avslutade efter detta år.

§ 13. UTESLUTNING.
Medlem, som icke, i den ordning klubbens stadgar föreskriver, erlagt fastställd avgift under ett år, eller erlagt arrendeavgifter för båt, bod eller el, eller som brutit mot klubbens stadgar kan av styrelsen uteslutas ur Flundrevikens Båtklubb samt förvisas från hamnen.

§ 14. VERKSAMHET SAMT REVISION
Verksamhetsåret och räkenskapsåret omfattas av kalenderåret.

Räkenskaperna jämte styrelseprotokoll, medlemsmatrikel, inventarieförteckning m.m. tillhandahålles revisorerna senast tjugu dagar före ordinarie årsmöte.

§ 15. GRANSKNING
Revisorerna åligger att granska styrelsens förvaltning och räkenskaper under sist förflutna räkenskapsåret samt att till styrelsen överlämna revisionsberättelsen senast tio dagar före ordinarie årsmöte.

§ 16. BESLUT
Beslut fattas genom majoritetsbeslut eller avgöres genom votering.

Vid votering bestämmes utgången – utom i frågor som omförmäles under §17.- genom enkel majoritet.

Om vid öppen votering som icke avser val, uppstår lika röstetal, skall det förslag gälla som biträdes av ordföranden, vid val och sluten omröstning skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

Alla beslut bekräftas genom klubbslag.

Beslut i fråga av ekonomisk natur får icke fattas, om frågan icke varit upptagen i föredragningslistan för vederbörligt möte.

§ 17. STADGEFRÅGOR
Förslag om ändring av dessa stadgar eller om Flundrevikens Båtklubbs upplösande får endast vid ordinarie årsmöte upptagas till avgörande. För godkännande av dylika förslag erfordras beslut av minst två tredjedelar av vid mötet röstberättigade medlemmar.

Vid ändring av stadgarna skall revisionsdatum anges på formuläret.

§ 18. UPPLÖSNING
Beslut om upplösning av Flundrevikens Båtklubb skall innehålla föreskrift om användning av klubbens tillgångar med bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, åtföljda av revisionsberättelse jämte balans-, vinst- och förlusträkningar.

Dessa stadgar är reviderade den 20/4 2024 (§12)