Ordningsregler

  1. Ordningsregler för verksamheten inom Flundrevikens båtklubb
Ändamålet med föreningen är bl.a. att främja god kamratskap.
Detta bygger på ömsesidig respekt och hänsyn till alla medlemmars olika intressen, prioriteringar och önskemål med sitt medlemskap.
För att underlätta och skapa förutsättningar för god gemenskap vill styrelsen ge följande råd och regler.
 
1. KLUBBHUSET MED KÖK
Klubbhuset kan bokas för olika sammankomster och är då inte tillgängligt.
Dock är alltid toaletterna tillgängliga för medlemmar som skaffat nyckelkort.
Köket kan användas av medlemmar för att koka kaffe, värma i micron, diska mm, dock ej ”matlagning”.
Särskilda regler för klubbhuset finns uppsatta i lokalen.
 
2. TOALETTER
Det finns 2 st toaletter i klubbhuset varav en med dusch dessutom finns en handikappanpassad toalett med dusch med ingång utifrån. För tillgång till toaletterna måste man ha ett kodat nyckelkort (sk. blipp)t som fås av kassören mot en dispossitionsavgift (150:-). (Denna blipp får inte lånas ut eller överlåtas.) Dusch handfat toastol m.m. görs rent och torkas upp/av efter besök. d.v.s. man gör rent efter sig.
 
3. BRYGGORNA OCH HAMNOMRÅDET
Den som hyr båtplats är ansvarig för platsen och får inte hyra ut/låna ut sin båtplats till annan, utom högst tillfälligt eller efter tillåtelse av hamnfogden.
Båten skall vara väl förtöjd så den inte skadar brygga, bommar eller andra båtar. Skador ersätts av båtägaren. Båten skall regelbundet ha tillsyn och hållas i gott skick för såväl funktion som trivsel o syn.
Rensning av fisk skall ske vid avsedda platser och man gör rent efter sig så inget rens finns kvar. Likaså vid rengöring av nät, redskap mm. Rökning och annan tillredning av fisk får ske med hänsyn till övriga medlemmars aktiviteter och ev. uthyrning av klubbstugan samt med hänsyn till väder o vind. I övrigt gäller god ordning och sunt förnuft.
 
4. UPPLÄGGNINGSPLATSER
Den som hyr uppläggningsplats skall:
A: När båten är upplagd ,se till att den och ev. tillbehör är väl surrade och förankrade så de inte kan flytta sig i vind o blåst. Ev. pressening skall vara väl surrad samt tillsyn skall ske regelbundet och ofta.
 
  1. B: När båten är i sjön d.v.s. sommartid skall uppläggningsplatsen hållas ren och snygg, ev. pallanordningar läggs ihop och surras så de ej kan spridas av vind och väder. Växtlighet trimmas och hålls kort. Ev. båtvagn kan av hamnfogden placeras på gemensam uppställningsplats inom området.

 
5. STRANDBODAR/FÖRRÅD
Förutsättningen för att arrendera mark för strandbod/förråd och hyra av redskaps-bod är att man är medlem och har båt/bryggplats i Flundrevikens hamn./
Strandbodarna/förråden är till för att förvara redskap och för tillfälliga ev. övernattningar. Det är ej tillåtet att hyra ut eller låna ut sin bod/förråd för kortare eller längre boende. Verksamheten i och omkring bodarna skall ske med hänsyn till sina grannar och övriga medlemmar. D.v.s. det skall vara snyggt runt om boden och på terrasser m.m. Det är alltid bod/förrådsägaren som är ansvarig för att ev. gäster känner till de regler som gäller i området.
 
6. ALLMÄNT FÖR OMRÅDET
Parkering sker utanför bommarna, tillfällig parkering får ske inom området en kortare tid vid speciella behov. Bommarna skall dock alltid vara stängda.
Grillning inom området sker med hänsyn till närmaste granne/ båtägare. El från plint vid bryggorna får endast användas vid reparationer och tillfälligt, ej för värme mm.
 
Råd och regler är ett hjälpmedel för trivsel och gemenskap. Det är dock viljan och hänsynstagandet som är A o O i detta.
Görs något tillfälligt eller under kortare tid kan alla acceptera det. Skall Du göra något mer regelbundet eller under längre tid, eller annat så kom överens med Dina grannar eller tala med styrelsen/hamnfogden.
 
Ha det trevligt i området. Kom gärna med förslag och idéer till styrelsen på hur vi kan förbättra tillvaron inom vår förening och i området. Men fram för allt prata med Dina grannar.
 
Styrelsen i november 2018