Om oss

DE FÖRSTA 30 ÅREN (och några senare kompletteringar)

Flundrevikens Båtklubb bildades den 25 maj 1981 av båtägare i hamnen ur Visby Båtklubb. Huruvida man ska anse att Visby Båtklubb ”självdog” må vara osagt. Det rådde en viss tveksamhet angående Visby Båtklubbs existens.  Det blev nog mera att man tog nya tag i verksamheten och gjorde ett positivt namnbyte. Det var 16 (sexton) båtägare av de ca 200 (tvåhundra), som utnyttjade hamnen, som ansökte om medlemskap i Flundrevikens Båtklubb.

Ett första möte sammankallades och hölls i ett klubbhus vid Snäck den 29 maj 1981, 20 intresserade båtägare var närvarande. Den första styrelsen valdes: Ordförande Martin Östman, sekreterare Tommy Andersson och kassör Per Svensson. Årsavgiften beslöts till 40 kronor. Vidare ville man överta klubbstugan vid Snäck men denna gick ur händerna för medlemmarna. Den skänktes av Gotlands Fastighetskontor 1983 till Gotlands Fallskärmsklubb. Intresset för medlemskap i den nybildade båtklubben var inte stort de första åren, mellan 1981 och 1984 fanns bara 16-18 medlemmar. 1985 skedde en stor ökning av antalet klubbmedlemmar, man var då 42 st. En successiv ökning har sedan ägt rum, 1989 var man 100 medlemmar och en mindre ökning ägde rum under 1990-talet, då antalet medlemmar varierade mellan 110-130. Idag 2010 är man ca 165 medlemmar, vilket betyder att de flesta båtplatserna är belagda. Medlemsavg. är fortfarande (2010) låg ca 100:-

Under de första verksamhetsåren var det uppenbarligen svårt att få båtägarna i hamnen att bli medlemmar och betala för sig. Man var tvungen att vidta åtgärder, så radikala till och med att med kommunens hjälp forsla bort ett stort antal båtar till överskottsförrådet vid Allégatan. Båtägaren fick sedan lösa ut båten för den kostnad kommunen haft för flyttningen. Så sent som 1990 fick man även vidta denna åtgärd. Många båtar löstes aldrig ut. 2016 hade klubben 180 medlemmar, 135 båtplatser, 43 bodar och 64 uppläggningsplatser. 2017 hade föreningen 204 medl. o 46 bodar samt nyrenoverade hygienutrymmen, 3 toaletter och 2 duschar varav en handikappanpassad.

STADGARNA

Stadgar för Flundrevikens Båtklubb utarbetades, troligen likalydande från Visby Båtklubb och har efterhand reviderats med anledning av utökad verksamhet. Den senaste revisionen beslöts antagas vid årsmöte den 21 april 2007. Föreningens (klubbens) ändamål är att främja utövande av båtsport och värna om en god miljö samt verka för främjande av gott kamratskap inom klubben.

Första paragrafen angående medlemskap lyder: Medlem som har båtplats i Flundreviken inväljs av styrelsen efter därom gjord ansökan. Sökande räknas som medlem fr.o.m. det årsavgiften är betald. Även icke båtägare kan vara medlem mot erläggande av avgift. Övriga paragrafer i stadgarna är rena formalia för verksamheten och naturliga åligganden för ordförande, sekreterare, kassör, hamnfogde m.fl. samt regler för årsmötesförhandlingar mm. Varje medlem kan ta del av stadgarna som finns tillgängliga i klubbhuset och på Internet, flundreviken.se.

PROTOKOLL OCH ANNAN INFORMATION

Samtliga protokoll, års- och verksamhetsberättelser sedan klubben bildades finns tillgängliga, de tidigaste finns i det fysiska arkivet. Den senaste tidens verksamhet (protokoll) finns samlad i en pärm i klubbhusets entré. Allmän information anslås både ute och inne på en särskild anslagstavla. Fotoalbum med bilder från fester och dagliglivet i hamnen finns i klubbhuset. Information finns också på hemsidan flundreviken.se

ORDFÖRANDE

1981 – 1986 Martin Östman

1987 – 1990 Boy Larsson

1991 – 1994 Lennart Brunnkvist

1995 – 1997 Leif Svensson

1998 – 2006 Gösta Boberg

2006 – 2011 Karl-Gerhard Pettersson

2011 – 2014 Ronny Christiansson

2014 – 2016 Christer Engström

2016 – 2017 Åsa Lundberg

2017 – 2022 Rolf Bergström

2022 – … Leif Thomsson

KASSÖRER

1981 – 1993 Per Svensson

1994 – 1997 Mats Runander

1998 – 2010 Leif Svensson

2010 – 2017 Gösta Holmström

2017 – … Stefan Åkesson

SEKRETERARE

1981 – 1982 Tommy Andersson

1983 – 1986 Boy Larsson

1987 – 1989 Arne Olsson

1990 – 1991 Lennart Brunnkvist

1991 – 2011 Kerstin Nyberg

2011 – 2015 Lotta Hoffman

2015 – 2022 Bo Björkman

2022 – … Maria Brunskog

Som det framgår har det inte ”omsatts”  så många i styrelsen under åren. Kerstin Nyberg har 20-årsjubilerat och Leif Svensson har haft två poster under många år i styrelsen. Flera andra medlemmar har varit mångåriga ledamöter, suppleanter och adjungerade. 2011 fick klubben sin första kvinnliga hamnfogde, Gunilla Bengtsson, vilket medfört en annan lite mjukare ton i hamnen. Från 2016 har klubben fått sin första kvinnliga ordförande, Åsa Lundberg, det blev dock bara 1 år.

VERKSAMHETEN

Det framgår av stadgarna att medlemmarna ägnar sig åt friluftsliv i allmänhet och båtliv och fiske i synnerhet. Det finns alltid folk i hamnen, några vistas i sina bodar och umgås sinsemellan. Bodarna var i begynnelsen avsedda att brukas enbart för ”enstaka övernattning, då man hade redskap i sjön”. Men med tanke på att bekvämligheterna ökade: toalett, dusch mm i klubbhuset, fick man tänja lite på denna regel. I varje bod finns dessutom el indraget, varför man kan koka kaffe, laga mat i mikro och har tillgång till el-ljus och kylskåp.

Uthyrning och längre vistelse (sommarbostad) tillåts däremot inte. Alla medlemmar har ju inte tillgång till bod eller har ingen båt. Men medlemskapet i klubben har högt värde ändå, man får delta i möten och fester som klubben arrangerar.  Klubbens ekonomi tillåter att man håller en fest årligen:  Flundrevikens dag. Alla medlemmar bjuds då på fri/billig förtäring och underhållning i partytält. Det kommer då så många att klubbhuset inte räcker till. Vid 30-års-jubiléet planeras att måltiden ska bli helgrillat lamm. Varje år i april – före båtsäsongen – kallas alla medlemmar till en städdag i Flundreviken. Den som inte kommer då, får ”böta 100 kr”. dvs de som kommer får 100 rabatt på medlemsavgiften. Intäkterna går till b.l.a. att fira Flundrevikens Dag (som är på sommaren). Man städar hela området, kajen, pirar, grönområden som klubben disponerar. Det blir flera lass till tippen eller brännbart till Valborgsmässoelden. En tradition man hållit från starten: elden tänds ca 19.00 (med tanke på barnen) på Valborgsmässoaftonen, man sjunger vårsånger. Kaffe med dopp, varm korv mm serveras i klubbhuset.

BYGGNADER

De första åren fanns inga bodar, utan var och en fick ta sin utrustning. bensindunk, nät etc. med hem för att inte bli av med den. Ett antal stora, låsbara lådor byggdes men vandaliserades ofta, varför man ville bygga bodar och ett klubbhus. Åren 1990-1991 byggdes 30 bodar av Friggebods-modell, dvs. tio kvm. År 1993 tillkom ytterligare nio bodar och 2009 byggdes ytterligare tre bodar och två stora förrådsbodar, inredda för förvaring av båt- och fiskeutrustning. Dessa förråd ersatte alla de lådor av olika format och kvalité som tidigare fanns. Hamnplanen, uppläggningsplatser, parkeringsplats har under åren successivt asfalterats. Hela området och klubbhuset är utbyggt och anpassat för medlemmar och besökare med funktionshinder. Klubbhuset, en barack föreningen fick av KA 3 1999, flyttades till Flundreviken och om- och tillbyggdes med en hygiendel; två toaletter, en dusch och förråd i entrén. Övriga lokalen är ett modernt kök och matsal för ca 40 sittande gäster. Klubbhuset invigdes den 29 maj 2000 med ca 50 medlemmar och gäster närvarande. Lokalen uthyrs till medlemmar vid årsfirande eller annan festlig tillställning samt även till annan förenings- och mötesverksamhet.

Totalt finns från 2011, förutom klubbhuset, 43 fiskebodar, två förrådsbyggnader med 14 förråd. Under 2017 gjordes en tillbyggnad av klubbstugan med ytterligare en toalett och dusch och bättre förråd för klubblokalens del. Det byggdes även tre nya bodar i området. 

Alla medlemmar har tillgång till klubbhuset genom nyckeltagg. Mycket arbete har gjorts helt ideellt av styrelsen och medlemmarna för att ställa iordning och underhålla hamnen och alla byggnaderna. Underhand har allt flera Y-bommar inköpts och monterats, båtplatserna och uppläggningsplatser numrerats, varje uppläggningsplats har egen ruta, märkt med en numrerad betongklump i marken.

Bodarna underhålles av respektive ägare, vid ommålning måste färgvalet vara enligt bestämmelser från kommunen/klubben. Under 2009 befanns ett flertal bodar vara ruttna i yttertaken genom vädrets inverkan. I stället för papp, som varit på taken tidigare, lades plåt på taken enligt önskemål från kommunen/klubben.

FLUNDREVIKEN I MEDIA

De gotländska tidningarna GA och GT har då och då under de 30 år båtklubben funnits uppmärksammat händelser i hamnen. Tyvärr har det oftast varit tråkiga rubriker: inbrott i båtar och bodar, vandalisering i hamnen etc. Det har även förekommit elaka insändare och anonyma anmälningar till olika instanser, men då påtalad händelse har utretts av styrelsen, har det framgått att det var ”storm i ett vattenglas” eller osanna påståenden.

Att det dock varit engagemang, glädje och ett framgångsrikt klubbliv i Flundreviken framgår av alla positiva notiser om möten, fisketävlingar referat från Valborgs- mässofirande och Flundrevikens Dag som förekommit under åren.

Planer, ansökningar och beslut om bygglov etc. har även observerats av tidningarna. I klubbhuset finns en pärm med tidningsklipp för den som vill läsa om livet i Flundreviken och klubbens verksamhet.

FISKET

Under 1980-talet och tidigare fanns det gott om fisk i Flundreviken. Att ro ut en bit och på en kort stund dra upp ett 10-tal torskar var vardagsmat (= blev torskfilé). Vid nätfiske efter t.ex flundra var ibland inte så roligt, då ett otal torskar ”snurrat runt” näten. I dag hör torsk till sällsyntheter, däremot gör Flundreviken skäl för sitt namn. Man kan få 30-50 flundror i ett nät, ibland även ”buttar”. Har man tur kan även abborre, gädda och laxöring hugga vid spinnfiske. Ibland står röken tät i hamnen, då man tar tillvara fångsten i någon av rökugnarna.

STÖD FRÅN GOTLANDS KOMMUN

Redan från båtklubbens bildande 1981 har det varit ett mycket positivt samarbete med Gotlands Kommun. Vi har fått mycket stöd från exempelvis Gatu- och Hamnkontoret vid byggandet av hamnen och kringområdet. Många resurser har lagts från kommunal sida vid ansökningar om bygglov t.ex. Hamnen har muddrats och kajer har iordningställts och reparerats för mycket pengar. Muddring behöver dock göras kontinuerligt då slam och växter hela tiden återkommer. Under åren 2013-14 inköptes mudderutrustning för att kontinuerligt kunna suga bort slam o växter från de inre delarna.

KIOSKEN I FLUNDREVIKEN

Kioskbyggnaden, numera fiskebod, är den äldsta byggnaden i Flundreviken. Den fanns redan sedan 1970-talet. Den första ägaren var Harriett Karlbom, den drevs sedan under många år av Kjell Karlbom och övertogs 1995 av Mats Runander, som höll på till år 2000, då den inte längre var ekonomiskt lönsam. I kiosken kunde man förutom glass, läsk och godis även köpa fiskeredskap och båttillbehör. Även lunch serverades, vanligen då nyrökt flundra med potatissallad eller en mikrovärmd paj eller pizza. För många av medlemmarna försvann en samlingspunkt. Man kunde annars träffas vid kiosken, dricka kaffe och avhandla de viktigaste händelserna inom klubb- och fiskelivet.  Ett nytt försök gjordes 2010 med en mobil ”korvkiosk” vid infarten, vilket mottogs positivt och blev på nytt en samlingspunkt.

EN SANN HISTORIA

Många skrönor och kanske mindre sanna fiskehistorier har nog berättats på ljugarbänkarna i Flundreviken. Denna historia är dock sann:

Kalle (fingerat namn) hade en fin träbåt i Flundreviken. Han hade till den en utombordsmotor lika gammal (kanske äldre) som han själv. Det var en två-hästars ”Penta”. Den startades genom att man lindade ett snöre runt svänghjulet överst på motorn.

Sista dagarna i april hade Kalle tjärat båten och sjösatt och provtur skulle göras. Han skruvade fast motorn, lindade startsnöret runt svänghjulet, kastade loss och sköt ut båten och ryckte till i startsnöret. Inte ett liv i motorn! Nya startförsök! Båten drev längre in mot vassen i strandkanten. På kajen samlades åskådare. Man försökte ”pigga upp” Kalle med glada tillrop och förslag. – ”Har du bensin i tanken! Du har en loppa på stiftet! Du drar motorn avigt, linda snöret åt andra hållet! Hissa gransegel!”

När båten drev på grund i vasskanten tröttnade Kalle, rodde båten till sin förtöjningsplats, kastade startsnöret mot åskådarna på kajen och åkte hem. På morgonen den 1:a maj vid eftersläckning och uppröjning efter valborgsmässoelden låg det en sotig, förvriden Pentamotor bland resterna. Välvilliga klubb- och fiskekamrater kände igen motorn, satte den på plats i Kalles båt och t o m lindade startsnöret (som låg på kajen) runt svänghjulet. Klart för start! Vad Kalle sa när han upptäckte ”välviljan” ska nog inte uttryckas i denna krönika.

FRAMTIDEN

En förening måste planera för framtiden för att överleva. Framtida arbetsuppgifter är bl. a. att öka medlemsantalet och ge människor upplevelser av natur och båtliv. Man bör t. ex. kunna låna en båt eller ett nät.

Framstötar för att köpa hamnen har gjorts hos kommunen men under lång tid var svaret  nej. Under 2016-17 togs frågan upp på nytt och 2019 förestår ett köp. Styrelsens förslag godkändes av medlemmarna och köpet genomfördes verkligen 2021, samma år som föreningen firade 40 år. År 2022 fastställdes den nya fastighetens gränser Visby Gustavsvik 1:21.

Verksamheten drivs med ideella krafter med målet att förvalta en attraktiv plats, öppen för såväl medlemmar som andra besökare, flanörer och tillfälliga båtgäster. Vi välkomnar nya medlemmar med intresse för gemenskap, friluftsliv, fiske och båtar.

Med 40 års erfarenhet och utveckling ser vi fram emot de kommande 40 årens händelser och utveckling. Det skall bli spännande att se vad medlemmarna skapar och hur utvecklingen blir.

 

Denna text är sammanställd av Göran Kronquist och bearbetad av styrelsen 2011, med hjälp av Gösta Holmström och Snabba Tryck. Den kompletteras med oregelbundna interall, alltefter som det hänt något betydelsefullt.