Båtplatsregler

Bestämmelser för båtplats och uppläggningsplats
i Flundrevikens båthamn.
 
 1. Aktuell avgift/hyra skall erläggas till Flundrevikens Båtklubb enligt faktura. Betalas inte fakturan inom angiven tid äger Båtklubben hyra ut platsen till annan.
 2. Hyresgästen har inte rätt att använda platsen innan kontraktet undertecknat kommit Båtklubben tillhanda.
 3. Hyresgäst får inte utan medgivande lägga annan båt vid båtplatsen än som angivits i detta kontrakt. Byte av båt skall omgående anmälas till klubben/hamnfogden.
 4. Hyresgäst får endast använda anvisad båt och uppläggningsplats. Båten skall vara väl förtöjd och avfändrad på ändamålsenligt sätt och med ändamålsenligt material så skada ej uppstår på andra båtar och bryggor. Hyresgäst har själv hela ansvaret för skada som båten kan förorsaka annans egendom samt bryggor och bommar.
 5. Upplagd båt skall vara väl förankrad, presseningar väl surrade mm så ej vinden kan flytta båt och lösa delar samt skada andra båtar mm.
 6. Om båten sjunker eller blir liggande i marvatten skall hyresgästen genast vidtaga erforderliga åtgärder för båtens upptagning eller länsning.
 7. Vid båtplats som ej är utrustad med akterförtöjning, skall hyresgäst själv utlägga sådan.
 8. Hyresgäst skall på väl synlig plats på båten fästa av Båtklubben tillhandahållen nummerskylt eller annan ID-handlig för båten.
 9. Inom Flundrevikens hamnområde gäller högst 5 knop på sjön och 10 km på land.
 10. Hyresgäst skall väl vårda och vara aktsam om hamnens anläggningar och utrustning samt rätta sig efter, av Båtklubben utfärdade och anslagna ordningsföreskrifter.
 11. Båtklubben ansvarar inte för skador som förorsakats av annan, samt av luft vatten eller genom andra störningar, vare sig de kommer från fartyg, fritidsbåtar eller anläggningar i och utanför hamnområdet.
 12. I vissa av kommunens hamnar kan hyresgäst mot uppvisande av kvitto på betald båt-platsavgift få avgiftsfritt tillträde kortare tid.
 13. Utöver ovanstående bestämmelser gäller de från tid till annan gällande regler och hamnordning utfärdade av Gotlands kommun.
 14. Detta kontrakt får ej utan Båtklubbens medgivande överlåtas till annan. 
Reviderat i januari 2010