Båtplatsregler

Båtplatsregler för Flundrevikens Båtklubb

Allmänna regler

 1. Det åligger varje skeppare att handha sin båt med gott sjömanskap så att fara eller skada undviks. Inom hamnområdet är det svallfri zon, farten är begränsad till 5 knop.
 2. Båthamnen är en småbåtshamn och planerad för båtar upp till 30 fot. Större båtar än så får ej förtöjas i hamnen. Bryggplatsernas bredd får inte ändras utan styrelsens medgivande.
 3. Ägarbyte av brygg- och uppställningsplats måste underrättas till hamnfogden/styrelsen för godkännande.
 4. Det är förbjudet att inom hamnen förorena vattnet (gäller hela havet) genom utsläpp av t.ex. septiktank eller toalett.
 5. Ström från eluttagen är avsedda för laddning av batterier, elverktyg och liknande. Endast kontakter, skarvar och skarvskyddsboxar av utomhusmodell typ IP 44, får användas. Eluppvärmning annan än rent tillfällig får av kostnadsskäl ej utnyttjas utan att särskild överenskommelse om betalning träffats med hamnfogden eller styrelsen. Värmefläkten skall vara av godkänd typ. Största hänsyn måste tas till brandsäkerheten och de höjda elektriska riskerna.
 6. Båtar skall hållas väl förtöjda så att bryggor eller andra båtar ej skadas. Vid förtöjning skall varje tamp ha en ryckdämpare så att belastningen jämnas ut. Generell regel är att varje förtöjningspunkt på båten skall klara av båtens vikt.
 7. Om båt sjunker eller blir liggande i marvatten skall ägaren snarast vidtaga åtgärder för båtens länsning eller upptagning. Om detta måste göras av båtklubben debiteras ägaren för detta merarbete. Detta gäller även om båten måste omförtöjas p.g.a. trasigt eller undermåligt gods.
 8. Spill av olja eller bränsle måste undvikas och måste omedelbart saneras.
 9. Då hamnplats ej skall nyttjas under 14 dagar eller mer bör båtägaren anmäla detta till hamnfogden så att platsen kan disponeras av gästande båtar.
 10. Båt skall sjösättas senast den 15 juni.

Uppläggning

 1. Båtarna upptages och sjösättes helt på ägarens egen risk. Även för upplagd båt svarar ägaren.
 2. Båt, båtvagn eller vagga ska förses med namn, adress och telefonnummer.
 3. Senast en vecka efter sjösättningen skall uppläggningsplats vara väl avstädad, båtvagn och material upplagt och uppmärkt. Grovsopor, tomma färgburkar och dyligt tas bort.
 4. Innehavare av uppställningsplats ska själv hålla efter sly och annat ogräs. Lerig eller vattensjuk mark fylls upp med material som vid särskilda tillfällen tillhandahålls via styrelsens försorg. Egen uppfyllning får ej ske utan medgivande från styrelsen.
 5. Båtägare ska ta del av var klubbens brandsläckningsmaterial förvaras och hur den används.
 6. Vid arbete med öppen eld, svetsning, skärning eller dylikt skall brandredskap finnas tillgängligt. Bevakning bör ske under erforderlig tid efter det att arbetet avslutats.
 7. Under uppläggningstiden får lösa behållare med bränsle eller andra brännbara vätskor ej förvaras i båtarna. Detsamma gäller gasolflaskor. Fast bränsletank behöver ej tömmas.
 8. Gator mellan båtarna skall hållas fria från brännbart och hindrande material.
 9. Båt som ej sjösätts (blir stående på uppläggningsplats) debiteras en särskild avgift. Detta för att klubben inte vill ha problem med ”övergivna” båtar som tar plats.

Icke sjösatta båtar debiteras år 2: 2500: -, år 3: 5000: -, år 4: 10 000.

Ibland finns det synnerligen starka skäl till undantag som innebär att man kan behöva sjösätta båten senare eller ta upp den tidigare än vad ovan regelskärpning beskriver, och det måste självfallet kunna fortsätta. I de fall du som medlem har behov av detta ber vi dig informera hamnfogden/styrelsen.

 Ny rutin för att anordna fler p-platser sommartid

Sommarperioden skall nya uppställningsplatsen iordningställas som parkering till klubbens medlemmar.

Som rutin kommer det vid vårens städdagar framöver göras en insats med att flytta ihop de vagnar som finns på nya uppställningen så att en yta för parkering skapas.

Båthus

Det är inte tillåtet att uppföra tälthall eller båthus över båten.

Båt som är under renovering och där en tidplan för renoveringen kan presenteras kan få dispens att under begränsad tid uppföra tälthall. Sådan dispens sökes hos och erhålles av hamnfogden. Man får inte gräva ner plintar eller annat i marken, endast ankarjärn som kan slås ner och dras upp igen är tillåtna.

Tälthall skall demonteras i sin helhet under sommaren då båten är i sjön.

Tälthall som är avsevärt större än båten (B+0,5m; L+0,5m) debiteras en kostnad som bestäms vid beviljande av dispens enligt ovan.

I övrigt är det tillåtet att täcka båten med däckställning, A-ställning och utliggarställning.

 


Hamnfogden som också ingår i klubbens styrelse övervakar ordning och säkerhet i hamnen, anvisningar från honom skall åtlydas. Underlåtenhet att följa ordningsreglerna kan medföra att tilldelad hamnplats återtages och att hamnavgiften förverkas.

Styrelsen för Flundrevikens Båtklubb,
Reviderad december 2020